PROJEKTI


Naslov operacije: Ekoremediacije za čisto okolje in kakovost bivanja
Akronim operacije: Od mlake do mlake
Katalog: Od mlake do mlake

Operacija »OD MLAKE DO MLAKE« bo trajala 10 mesecev in sicer od septembra 2017 do junija 2018. Vrednost celotne operacije je 29.019,55 €, delež 85 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Nosilec operacije je Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o., partnerji pa so Turistično društvo Stara Cesta, Občina Ljutomer in Krajevna skupnost Stara Cesta.
Operacija prispeva k splošnemu cilju SLR LAS Prlekija »Izboljšanje odnosa do okolja in ohranjanje biotske raznolikosti« in  specifičnemu cilju »Izboljšanje varovanja narave in naravnih virov s pomočjo ekoremediacij« (C9),  kar konkretizira skozi ukrep Izvajanje ekoremediacij (U17) in sicer s predstavitvijo in promocijo sonaravnih rešitev varovanja in čiščenje voda.
 
Opis problema:
Upravljanje z vodami je ena glavnih tem 21. stoletja, saj se zaradi povečane porabe količina vodnih  virov naglo zmanjšuje, predvsem pa je ogrožena njihova kakovost. Voda, kot naravni vir je ena od dobrin, ki pogojuje tako človekov obstoj in zdravo življenje, kot tudi gospodarski razvoj. Kot izhaja iz SLR LAS Prlekija je  na območju Prlekije na javno kanalizacijsko omrežje kljub velikim vlaganjem v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja voda, v letu 2015 bilo priključenih le 31,6 % gospodinjstev, kar je pod državnim povprečjem in posledica nizke gostote poselitve, razpršenosti naselij ter visokih finančnih izdatkov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki bremenijo občinske proračune.  V naseljih z razpršeno in slemensko poselitvijo, ki nimajo javne kanalizacije, so po količini odpadnih in neprečiščenih voda prav gospodinjstva največji točkovni onesnaževalci vodnih virov. Sem uvrščamo tudi objekte namenjene turistični dejavnosti, objekte v javni rabi ter objekte namenjene proizvodni in storitveni dejavnosti. Za gričevnat del krajine Slovenskih goric  so značilne tudi vaške mlake, ki so bile nepogrešljivi zbiralniki deževnice, s katero so napajali živino, zalivali vrtove, reševali problem poplavljanj kleti ob hujših nalivih ter zagotavljali vodo v primeru požarov. Predstavljale so dragocene manjše ekosisteme z rastlinjem in živalmi. Za ohranitev marsikatere avtohtone živalske in rastlinske vrste so stoječe vode najugodnejše naravno okolje. Na območju jih je nekaj še ostalo, nekatere so močno zaraščene,v  nekatere so speljane odpadne vode, nekatere pa so povsem zasute.
 

Cilji operacije:
1. Zmanjšati onesnaženje in urediti ter predstaviti nekaj demonstracijskih ekoremediacijskih primerov v regiji. (vzorčna ureditev mlak in izvedba RČN)
2. Identificirati posamezne lokacije izvedenih ekoremediacijskih ukrepov, ki promovirajo moč narave pri vzpostavitvi in učinkovitem delovanju naravnih sistemov in jih vključiti v edukacijsko-turistično-rekreacijsko celoto.
3. Organizirati aktivnosti za prenos dobrih praks in znanj na prebivalce celotnega območja LAS Prelkija ( kot podpora za pospešeno reševanje problematike).

Glavne aktivnosti:
V KS Stara cesta so se prebivalci odločili, da presežejo trenutno stanje in skupaj s partnerji, v okviru operacije, z obnovo in revitalizacijo vaških mlak in ureditvijo rastlinske čistilne naprave pri starem vrtcu Stara Cesta,  z uporabo ekoremediacij, prispevajo k izboljšanju varovanja narave in varovanja voda  v njihovem kraju. Obnovljene mlake in rastlinska čistilna naprava bodo vključeni v turistično in izobraževalno ponudbo kraja, pripravljeni bodo informacijski materiali in  izvedeni bodo dogodki promocije in osveščanja prebivalstva o možnostih uporabe ekoremediacij pri reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ohranjanju vodnih virov na območjih razpršene poselitve na celotnem območju LAS Prlekija.


Neposredni učinki operacije:
- obnovljenih, revitaliziranih in opremljenih 6 vaških mlak,
- izvedena rastlinska čistilna naprava pri stari šoli Stara Cesta za 20 PE,
- izveden promocijski dogodek ob otvoritvi turistično učne poti Stara Cesta,
- natisnjene informativne zloženke o ERM v turistični ponudbi TD Stara Cesta,
- objavljen e-katalog izvedenih ERM ukrepov na območju LAS Prlekija,
- pripravljene in objavljene vsebine o operaciji za spletne strani,
- izvedeni dogodki za prenos dobrih praks in znanj v vseh občinah LAS Prlekija.

Ciljne skupine operacije so prebivalci, lokalne skupnosti in komunalna podjetja območja LAS Prelkija.

Projekt  je bil decembra 2016 prijavljen na  1. Javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej v letih 2016 – 2018.


Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


Kontakt Skupina Fabrika d.o.o.:
Klaus Dieter Požgan
tel: 069 638 740
e-pošta: klaus@skupina-fabrika.com
EKSRP - https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
PRP - www.program-podezelja.si
LAS Prlekija - www.las-prlekija.com
Güssing je beseda, ki se v zadnjem času pogosto povezuje s trajnostno uporabo lokalnih, obnovljivih virov z namenom ustvarjanja novih delovnih mest, ter priložnosti za lokalno, ruralno prebivalstvo. Vendar pa je beseda Güssing zelo tesno povezana tudi z znanjem, raziskovanjem ter prenosom znanja. Pod tem motom je slovensko – avstrijsko partnerstvo zagnalo skupen EU projekt PEMURES, ki se  je v tem letu pričel izvajati  in bo zaključen v letu 2015. Jedro projekta predstavlja prenos znanja in uspešnih praks iz avstrijskega mesta Güssing, ki na področju rabe obnovljivih virov energije predstavlja eno najbolj razvitih mest sploh, v Pomurje, predvsem pa v občino Ljutomer, ki je partnerica projekta in predstavlja lokalno skupnost, ki je na zelo podobni razvojni stopnji, kot je Güssing bil pred 20 leti, ko je prišlo do odločitve za usmeritev v energetsko samooskrbo iz lokalno dostopnih virov. Znotraj projekta bo v naslednjih letih v Ljutomeru zrastel center za obnovljive vire energije po vzoru uspešnih kompetenčnih centrov iz avstrijske Gradiščanske, pripravljeni pa bodo tudi inovativni poslovni načrti za izrabo identificiranih potencialov obnovljivih virov energije. V obsegu projekta pod imenom PEMURES bodo v naslednjih treh letih med drugim analizirane tudi neizkoriščene možnosti trajnostne uporabe hitrorastočih rastlin, pri čemer bo analiziran potencial avtohtone vrste črnega topola, ki je ogrožen ter bi z uporabo v energetske namene lahko dobil nov zagon. Projekt je sofinanciran v okvirju JR OP SI-AT 2007-2013, čezmejno sodelovanje Slovenija Avstrija, Cilj 3 Evropsko teritorialno sodelovanje.
Osnovni namen projekta MATIČNJAK ZA OHRANITEV OGROŽENIH DREVESNIH VRST PRLEKIJE je ohranitev genetskega materiala avtohtonih drevesnih vrst, ki ga Prlekija izgublja, za sedanje in poznejše rodove. In sicer, z zasaditvijo »matičnjaka« avtohtonih drevesnih vrst (deloma ogroženih) na sanirani parceli bivše deponije odpadkov v Borecih v Občini Križevci. Drevesa (skorž, črni topol ...) so opremljena s tablami z opisi. S tem želimo prispevati k varovanju naravnih resursov in vzdrževanju biotske pestrosti avtohtonih drevesnih vrst ter krepitvi trajnostnega upravljanja z naravnimi viri našega območja.   Projekt omogoča obogatitev učnih vsebin, saj so v okviru projekta pripravljene učne vsebine in izvedene ekskurzije za osnovne šole. Prvošolčki OŠ Križevci pa bodo vsako leto dosadili novo drevo. V grobem je ideja, da postane drevo del učnega programa, tako da se za prvošolčke pripravi zgodbica oz. pravljica o avtohtonem drevesu, ki se kasneje (ko se v višjem razredu OŠ podrobneje učijo o drevesih) nadaljuje v eno šolsko uro učnih vsebin o pomenu ohranjanja avtohtonih slovenskih drevesnih vrst.   Projekt je sofinanciran znotraj programa LEADER, Načrt izvedbenih projektov LAS Prlekija 2013, program LEADER (MKO). Skupna vrednost projekta znaša 19.708,00 evrov, od tega je znesek LEADER sredstev 15.184,99 evrov (85% upravičenih stroškov projekta). Nosilec projekta Občina Križevci in partner v projektu Skupina Fabrika, zagotavljata lastni delež v višini 4.523,01 evra.
Upravljanje z vodami je ena glavnih tem 21. stoletja, saj se zaradi povečane porabe količina vodnih virov naglo zmanjšuje, predvsem pa je ogrožena njihova kakovost. Območje Pomurja, Spodnjega Podravja in Međimurja povezujejo številne skupne geografske, kulturne, razvojne in okoljske značilnosti, predvsem pa geografska lega med porečji reke Mure in Drave. Za doseganje zadostne stopnje trajnostnega demografskega in gospodarskega razvoja obmejnega območja je med drugim potrebno zagotoviti ustrezno skupno trajnostno upravljanje z vodami, še posebej ustrezno zbiranje in čiščenje odpadnih voda in zaščita vodnih virov območja. Onesnaženje podzemnih in površinskih voda je predvsem posledica obremenjevanja iz razpršenih virov intenzivnega kmetijstva in razpršene urbanizacije, značilno za celotno čezmejno projektno območje.
Projekt nagovarja predvsem štiri zaznane sklope problemov v čezmejnem območju, pa tudi širše:
 • Reševanje vprašanja odpadnih komunalnih voda v razpršenih naseljih
 • Onesnaževanje voda zaradi intenzivnega kmetijstva in problem zagotavljanja zadostnih količin vode
 • Pomanjkanje transfera znanj in dobrih aplikativnih modelov varstvene rabe:
 • Nezadostna informiranost in ozaveščenost prebivalcev, javnega sektorja in gospodarstva o pomenu in potencialih sonaravnega upravljanja z vodami
Ciljne skupine projekta so:
 • lokalne skupnosti, prebivalci ruralnega obmejnega območja, kmetje, lastniki zemljišč, komunalna podjetja, nevladne organizacije (trajnostni razvoj, turizem, ekološka združenja…)
 • Predstavniki ciljnih skupin iz območja bodo v projektu dobili neposredne izkušnje trajnostnih pristopov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, varovanju vodnih virov in zmanjševanja pritiskov na podeželju iz kmetijstva ter prepoznavanju lastnih razvojnih možnosti v smeri trajnostnih pristopov razvoja
Projekt je sofinanciran znotraj Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaška, Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Več informacij: http://www.dobravodazavse.com/


Občina Ljutomer je skupaj s partnerjema Kasaškim klubom Ljutomer in Skupino Fabrika d.o.o. uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Bogatitev lokalne turistične ponudbe mesta Ljutomer ali skrajšano Ljutomer naše mesto. Celotna vrednost operacije znaša 29.592,26 EUR, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj operacije »LJUTOMER NAŠE MESTO« je doseči boljšo prepoznavnost naravne, kulturne in zgodovinske dediščine območja mesta Ljutomer ter njihovo vključevanje v turistične proizvode, ki jih lokalno vsak zase ne morejo doseči. S skupnim tržnim pristopom in povezovanjem naravnih in kulturnih vrednot dediščine ter lokalnih turističnih ponudnikov mesta Ljutomer, želijo partnerji prispevati k prepoznavnosti, večji kakovosti in aktraktivnosti ter dvigu obiskanosti mesta s strani stacionarnih in dnevnih gostov turističnih središč in s tem aktivirati notranje razvojne potenciale v smeri podpore lokalnemu turističnemu gospodarstvu.

Glavne aktivnosti: V okviru operacije bodo partnerji in lokalni ponudniki razvili skupni turistični produkt mesta Ljutomer, ki bo temeljil na značilni in prepoznavni kulturni, naravni in zgodovinski dediščine mesta Ljutomer. Za namene dviga kakovosti turističnega vodenja bo na delavnicah izvajan program usposabljanja za turistične vodnike po mestu Ljutomer. Večji del aktivnosti operacije bo usmerjen v delo s turističnimi ponudniki, ki bodo na delavnicah in razgovorih animirani k vključitvi v turistično ponudbo. Za namene promocije in v podporo trženju bo izdan turistični katalog mesta Ljutomer, promocijska zloženka na temo kasaštva, pripravljene bodo spletne vsebine, postavljena bo informacijske table in urejen edukacijski zeliščni park v Parku I. slovenskega tabora. Rok končanja vseh aktivnosti je junij 2018.Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)


Heat-to-Fuel je projekt, ki je financiran znotraj programa Obzorje 2020. Projekt izvaja 14 evropskih partnerjev, ki bodo v projektu razvijali naslednjo generacijo tehnologij za proizvodnjo biogoriv, s čimer se spodbuja razogljičenje transportnega sektorja.

 
Partnerji projekta Heat-to-Fuel posedujejo več kot 100 let skupnega strokovnega znanja in izkušenj s področja proizvodnje biogoriv, v projekt pa prav tako vključujejo sodobne demonstracijske naprave ter ključne industrijske in akademske partnerje.
 
V letu 2013 je bil transportni sektor odgovoren za 31,6 % porabe končne energije v Evropi. Večina pri tem porabljenih energentov so uvožena goriva fosilnega izvora, kot sta dizel in kerozin. Razogljičenje proizvodnje dizla in kerozina kot alternativnih virov energije predstavlja zelo pomemben dejavnik zmanjševanja emisij CO2 v tem sektorju. Heat-to-Fuel je vodilni raziskovalni projekt, usmerjen v izkoriščanje priložnosti za razvoj učinkovitih tehnologij in procesov za razogljičenje goriv v transportnem sektorju.

  Cilji projekta v številkah:
 • Razviti stroškovno konkurenčne tehnologije, ki dosegajo cene biogoriv pod 1 EUR na liter. To bo doseženo z 20-odstotnim zmanjšanjem stroškov proizvodnje biogoriv.
 • Povečati kakovost biogoriv, kar bo povzročilo 5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu.
 • Prispevati k uresničevanju ciljev energetske varnosti EU s povečanjem deleža lokalnih virov, porabljenih za proizvodnjo energije, in s tem zmanjšati odvisnost EU od uvoza energije.
 • Podpirati lokalna gospodarstva z ustvarjanjem 80–100 neposrednih in 250 posrednih delovnih mest pri vsaki izgradnji nove Heat-to-Fuel biorafinerija.
 • Dokazati tehnološko izvedljivost in gospodarsko vrednost koncepta, ki deluje kot katalizator za bodoče industrijske enote.

Ti glavni cilji bodo doseženi z integracijo novih tehnologij v projektu Heat-to-Fuel ter z inovativnimi dejavnostmi na področju oblikovanja, modeliranja, razvoja strojne opreme in procesov, testiranja in analize življenjskega cikla popolnoma integriranega sistema.

Na koncu projekta bo pridobljeno znanje omogočilo, da se tehnologije in procesi razširijo na demonstracijski nivo naslednje generacije tehnologij trajnostne proizvodnje biogoriv.

Projekt, ki ga usklajuje avstrijska ustanova Güssing Energy Technologies, se je začel septembra 2017 in bo trajal štiri leta.

Projektni konzorcij:
 • Koordinator - Güssing Energy Technologies (Avstrija)
 • Fundacio Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya (Španija)
 • Consorzio per la Ricerca e la Dimostrazione sulle Energie Rinnovabili (Italija)
 • Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (Francija)
 • Johnson Matthey (Združeno kraljestvo)
 • Skupina Fabrika Raziskave in Razvoj (Slovenija)
 • Politecnico di Torino (Italija)
 • Technische Universität Wien (Avstrija)
 • Bioenergy 2020+ (Avstrija)
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Poljska)
 • Beta Renewables (Italija)
 • Atmostat (Francija)
 • Centro Ricerche Fiat (Italija)
 • R2M Solution Spain (Španija)
 

  Spletna stran projekta: www.heattofuel.eu


IZVEDBA OPERACIJE »PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2«
Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o., je uspela na 2. javnem pozivu LAS Prlekija z operacijo Promocija investicij v obnovljive vire energije na območju LAS Prlekija ali skrajšano PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2. Celotna vrednost operacije znaša 15.377,75 EUR, delež 80 % upravičenih stroškov je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Območje LAS Prlekija glede rabe obnovljivih virov energije med manj razvitimi. Čeprav se stanje v zadnjih letih na tem področju izboljšuje, se še vedno velik delež, predvsem javnih in večstanovanjskih objektov ogreva na fosilna goriva, odliv sredstev za fosilne energente iz regije pa slabi lokalno ekonomijo, ne ustvarja dodane vrednosti v regiji in je sporna tudi iz okoljskega vidika. V okviru projekta MOBILES (www.projekt-mobiles.net) , ki se je izvajal v okviru NIP 2011 LAS Prlekija, so občine LAS Prlekija prisotpile k Ekoenergetski skupnosti LAS Prlekija, katere glavni cilj je povečanje deleža OVE in lokalne energetske samooskrbe. Operacija PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2 je nadaljevanje aktivnosti promocije OVE, ki so bile takrat opredeljene v akcijskem načrtu skupnosti.

Glavni cilj operacije PRLEKIJA ZNIŽUJE CO2 je vzpodbuditi nadaljnje investicije v OVE v lokalnih skupnostih in prispevati k povečanju rabe OVE na območju LAS Prlekija.

Aktivnosti operacije so prvenstveno usmerjene v osveščanje in informiranje ter prikaz uspešno izvedenih prehodov na OVE v njihovem lokalnem okolju. Z operacijo želimo doseči, da lokalne skupnosti, gospodarski subjekti in prebivalci območja dobijo nepristranske in neposredne informacije s strani konkretnih uporabnikov OVE iz njihovega lokalnega okolja in jih tako vzpodbuditi k nadaljnjim investicijam v tej smeri.

Rok končanja vseh aktivnosti je junij 2018.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji - www.eu-skladi.si
Povezava na spletno stran LAS Prlekija - www.las-prlekija.com
Besedilo v nastajanju
Scroll to top