Standardizirana raziskava zadovoljstva med uporabniki storitev in zaposlenimi v socialnem varstvu


Standardizirana raziskava merjenja zadovoljstva se je kot merski instrument razvila zaradi vedno večje potrebe po evalvaciji kakovosti dela organizacij, spremljanju zadovoljstva zaposlenih na različnih področjih dela ter zadovoljstvo z organizacijo kot delodajalcem, in spremljanje zadovoljstva z delom organizacije drugih deležnikov (uporabnikov, poslovnih partnerjev, naročnikov ipd.). Pri tem je cilj raziskave vsakoletno spremljanje trendov, ugotavljanje močnih in šibkih točk organizacije, s čimer je omogočeno ciljno usmerjeno delo na izboljšavah ter posledično doprinos k višji kakovosti dela. Tako raziskava omogoča kvantifikacijo uspešnosti ustanove v različnih perspektivah kakovosti: (1) perspektiva uporabnikov, (2) perspektiva zaposlenih in (3) perspektiva svojcev ali skrbnikov ali staršev (4) poslovnih partnerjev, (5) uporabnikov pomoči na domu ter uporabnikov drugih storitev.


Model raziskave merjenja zadovoljstva je osnovan na merjenju dveh dimenzij: zadovoljstva s posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo, ki torej najprej ugotovi stanje zadovoljstva z določeno storitvijo, nato pa poda še informacijo o stopnji doseženih pričakovanj oziroma potreb na tem področju. Manjši kot je razkorak med tema dvema dimenzija, višja je stopnja zadovoljitve potreb posameznika. Iz analize nabora vprašanj oziroma trditev, ki sestavljajo merski instrument, organizacija dodatno pridobi še informacije o njenih šibkih in močnih področjih ter možnostih za izboljšave in razvoj. Da pa bi lahko spremljala učinek uvedenih sprememb in izboljšav v organizaciji, je na voljo tudi prikaz trendov spreminjanja določenega področja. Hkrati rezultati analize omogočajo tudi uporabo posameznih kazalnikov kot mer uspešnosti. Analiza je torej visoko strokovna in temelji na naprednih statističnih in analitičnih znanjih.

INDIVIDUALNO POROČILO ZADOVOLJSTVA
Individualno poročilo merjenja zadovoljstva predstavlja temeljno orodje za notranjo analizo delovanja organizacije. S trendi kazalnikov zadnjih treh let, vpogledom v dejanske vrednosti in segmentacijsko analizo omogoča targetiranje sprejemanja ukrepov in izboljšav.


PRIMERJALNO POROČILO ZADOVOLJSTVA
Letna primerjalna analiza anonimno primerja rezultate organizacije s povprečjem vseh vključenih organizacij. Vzorec raziskave, ki je reprezentativen za celotno populacijo domov v Sloveniji, omogoča visoko zanesljivo umeščanje posameznega doma v referenčno okolje.


INDIVIDUALNE LASTNOSTI VAŠE ORGANIZACIJE
Merski instrument predstavlja standardizirano orodje, ki organizaciji ponuja možnost primerjave z drugimi vključenimi organizacijami s primerljivimi storitvami. Ker pa lahko obstajajo med organizacijami razlike v njihovem načinu delovanja in storitvah, ki jih ponujajo, ima vsaka od njih na voljo možnost izbire največ 5 dodatnih lastnih vprašanj za vsako skupino oziroma perspektivo, pri kateri meri kvaliteto storitev (stanovalci, svojci in zaposleni), ki jih standardizirani merski instrument sicer ne vsebuje, s čimer se le-ta čim bolj približa specifičnim značilnostim in potrebam posamezne institucije. Vprašanja so lahko kvalitativnega ali kvantitativnega značaja oziroma odprtega ali zaprtega tipa; o vsebini, obliki in tipu vprašanj se naročnik in izvajalec storitve uskladita glede na potrebe naročnika ter z namenom zagotovitve čim bolj optimalnega pridobivanja kvalitetnih podatkov, ki naj doprinesejo k poglobljenemu uvidu v delovanje institucije.


Merski instrument je prilagojen instituciji glede na storitve, ki jih izvaja. V standardizirano merjenje zadovoljstva so tako vključene različne organizacije kot so domovi za starejše, centri za socialno delo, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje ter ponudniki storitev pomoči na domu. V preteklem letu se je v standardizirano merjenje zadovoljstva vključilo preko 90 različnih organizacij.
Analitična podpora


Z več kot desetletnimi izkušnjami na področju akademskih raziskav iz različnih področij (finance, psihologija, sociologija,...) pri katerih sodelujemo pri pripravah strokovnih člankov, nudimo empirično podporo pri različnih projektih, doktorskih disertacijah ipd., prevzemamo statistični del strokovnih publikacij in nudimo natančno in obsežno analitično podporo avtorjem iz akademskega področja. S pomočjo podatkov izdelujemo prediktivne modele, ki nam pomagajo razumeti pojave in s pomočjo katerih lahko napovedujemo.


Podatkovnega rudarjenja se lotimo skozi sodobne analize: strukturno modeliranje (napovedovanje s pomočjo podatkov), večnivojske analize, podatkovno rudarjenje, napredne kvalitativne metode analiz, faktorske, logistične, multinomialne analize...


Med naše večje naročniki spadajo:

Univerza v Ljubljani (Fakulteta za upravo, Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta, Institut Jožef Štefan,...),
Univerza v Mariboru,
Univerza v Sarajevu,
Univerza na Primorskem,
Univerza v Zagrebu,
London School of Economics

Nekaj referenčnih povezav: 
Kids online (Cross-national) (Cross-national-2), 
Mladi na netu (Vimeo) (Pdf)

 
Uravnoteženi kazalniki / Balanced Score Card
Raziskovalna metodologija in analitika

Razmere za učinkovito upravljanje organizacij so podvržene pritiskom in spremembam trga, ki jih lažje razumemo s statističnimi analizami različnih kazalcev: poslovnih, procesnih, kazalcev, ki bodisi opisujejo odjemalce bodisi možnosti za učenje in rast zaposlenih. Ključ je v razumevanju statističnih kazalnikov, ki omogoča načrtovano planiranje in izboljševanje tistih kazalnikov, ki se jih v primerjavi s konkurenčnimi organizacijami da še izboljšati. Trendi statističnih analiz so ogledalo stanja trga, delovanja organizacije, sprememb,...

Za ustanove socialnega varstva upravljamo s sistemom uravnoteženih kazalcev in jih analizira za različne potrebe razumevanja stanja. Sistem je namenjen primerjavam (benchmark) med ustanovami, umestitvi rezultatov posamezne ustanove v kontekst primerljivih drugih ustanov na različnih področjih – od poslovanja do razvojne naravnanosti. Na voljo je učinkovito orodje za upravljanje poslovnih procesov in opredeljevanje dobrih poslovnih odločitev in strategij.

Raziskave po vaši meri


Od metodološke priprave na raziskavo do zbiranja podatkov, od statističnih analiz do izoblikovanja strategij. Izvajamo spletno zbiranje podatkov, neomejeni na jezik ali državo. Omogočamo panelne raziskave. Koordiniramo telefonske in terenske raziskave s povezovanjem najsodobnejših klicnih centrov v Sloveniji in izven meja. Nudimo podporo in upravljanje raziskav, od izdelave vprašalnika in definicije vzorca ter vzorčenja do ključnih ugotovitev, ki omogočajo sprejemanje strateških odločitev in preverjanje učinkov. Pokrivamo različna področja - od naravoslovnih do družboslovnih znanosti - od trženjskih do družbenih raziskav.

Nekaj referenčnih povezav:


Istraživanje o stanju socijalnog dijaloga na nivou preduzeća (Raziskava za Srbijo):
 WIM Project
Dobre PRAKSE in STRATEGIJE za UPRAVLJANJE S SPREMEMBAMI:
Go For Change,
Spletna raziskava o prestrukturiranju, Nacionalno poročilo za Slovenijo:
Network ProMCR
Projekt EQUITY; Vključenost in dostopnost športnih društev za invalide v Podravju, Pomurju in avstrijski Štajerski:
Equity  
Scroll to top